• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

กฎหมายที่เกีวข้อง

กฎหมายที่เกีวข้อง

นายก อบต.บ้านพลวง

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์