• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

กฏมายหมาที่เกี่ยวข้อง

กฏมายหมาที่เกี่ยวข้อง

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์