• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

กองช่าง

นายสุรชาติ คล้ายพิมพ์

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 0895837974

นายนัทฐิวุฒิ ผลเกิด

นายช่างโยธา

นายอภิรักษ์ ใจมั่น

นายช่างโยธา

นายวิทยา มัญจกาเภท

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

chang1

นางสาวศุภิกา สุขสบาย

คนงาน

S__38084611

นายสิทธิศักดิ์ อุดมเดช

คนงาน

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์