• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

กองช่าง

นายมานิตย์ กอปรกิจงาม

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายนัทฐิวุฒิ ผลเกิด

นายช่างโยธา

นายอภิรักษ์ ใจมั่น

นายช่างโยธา

นายวิทยา มัญจกาเภท

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายก อบต.บ้านพลวง

นายเลียงศักดิ์ เผยศิริ

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์