• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ประจำปี 2561

1. เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. เกิดเหตุวาตภัย และมีประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงสำรวจเบื้องต้น พบว่ามีประชาชนได้รับ
ผลกระทบจากเหตุวาตภัย จำนวน 1 ราย คือ นางทองคำ สำราญสุข บ้านเลขที่ 167 หมู่ 10 บ้านตาโสร์
ตำบลบ้านพลวง ความเสียหาย บ้านพักอาศัยเสียหายบางส่วน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงได้ดำเนินการประชุมให้ความช่วยเหลือตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

2. เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. เกิดเหตุวาตภัย และมีประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงสำรวจเบื้องต้น พบว่ามีประชาชนได้รับ
ผลกระทบจากเหตุวาตภัย จำนวน 1 ราย คือ นายวันชัย วงศ์อุดม บ้านเลขที่ 92 หมู่ 11 บ้านโคกเพชร ต.บ้านพลวง
ความเสียหาย โรงเรือนเลี้ยงสัตว์เสียหาย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงได้ดำเนินการประชุมให้ความช่วยเหลือตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

3. เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 09.18 น. เกิดเหตุวาตภัย และมีประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงสำรวจเบื้องต้น พบว่ามีประชาชนได้รับ
ผลกระทบจากเหตุวาตภัย จำนวน 1 ราย คือ นางสัมฤทธิ์ ได้ดี บ้านเลขที่ 91/1 หมู่ 14 ต.โคกสะอาด
ความเสียหาย โรงเรือนเลี้ยงสัตว์เสียหาย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงแจ้งประสาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์