• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

การพัฒนาความรู้บุคลากรด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2563

1. ส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 4/2563
นายชำนาญ    ประไว
นายสิทธิพล    ลายสนธิ์
ระว่างวันที่ 2 – 7 สิงหาคม 2563

2. ส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 5/2563
นายบุญธร       ที่อุปมา
นายนิติกร        ชิงชนะ
ระว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2563 – 4 กันยานยน 2563

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์