• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

งานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือ

 

แนวทางฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

ข้อมูลการ้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียน 

 

สถิติการร้องเรียนการทุจจิตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์