• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการต่างๆของ อบต.บ้านพลวง

โครงการต่างๆ

รายงานผลดำเนินโครงการ

ประชาสัมพันธ์

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์