• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงประจำปี 2566

ประกาศกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

เรื่อง  กำหนดประชุมสมัยสามัญ  ประจำปี  2566

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2566

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2566

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2566

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี2566

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2566

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี2566

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2566

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี2566

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี2566

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2566

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์