• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

สถิติการเกิดภัยประจำปี 2564

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

อัคคีภัย
พื้นที่เกิดเหตุ จำนวน (ครั้ง)
เหตุไฟไหม้โรงเก็บฟาง  บ้านระหาร ต.หนองใหญ่
วันที่  11  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 13.40 น.
1
เหตุไฟลามทุ่ง  บ้านโคกตะเคียน  หมู่ 6
วันที่  27  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 16.40 น.
1
เหตุไฟลามทุ่ง  บ้านพลวงใต้  หมู่ 2
วันที่  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  เวลา 07.40 น.
1
เหตุไฟลามทุ่ง  บ้านพลวง  หมู่ 1
วันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  เวลา 17.37 น.
1
เหตุไฟลามทุ่ง  บ้านนิคมซอยสอง  หมู่ 8
วันที่  29  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 17.35 น.
1
รวม 5

 

วาตภัย
พื้นที่เกิดเหตุ ผู้ประสบภัยจำนวน(ราย)
วันที่ 14 มีนาคม 2564
บ้านอำปึลกง หมู่ 9
1
วันที่ 28 มิถุนายน 2564
บ้านพลวง              หมู่ 1        จำนวน  1  ราย
บ้านพลวงใต้          หมู่ 2      จำนวน  12  ราย
บ้านกันจาน             หมู่ 3      จำนวน  1  ราย
บ้านโคกตะเคียน     หมู่ 6    จำนวน  20  ราย
บ้านนิคมซอยสอง   หมู่ 8    จำนวน  1  ราย
บ้านกุมพะเนียง        หมู่ 12  จำนวน  1  ราย
บ้านหนองพลวง       หมู่ 14  จำนวน  9  ราย
45
รวม 46

 

การแพทย์ฉุกเฉิน
อุบัติเหตุ – เจ็บป่วยฉุกเฉิน
เดือน / พ.ศ. อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน รวม
ตุลาคม พ.ศ. 2563 7 13 20
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 6 17 23
ธันวาคม พ.ศ. 2563 16 19 35
มกราคม พ.ศ. 2564 8 20 28
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 4 16 20
มีนาคม พ.ศ. 2564 8 24 32
เมษายน พ.ศ. 2564 8 19 27
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 8 15 23
มิถุนายน พ.ศ. 2564 8 16 24
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 4 8 12
สิงหาคม พ.ศ. 2564 9 11 20
กันยายน พ.ศ. 2564 8 23 31
รวม 94 201 295

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์