• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์