• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา/ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ฯ

นายก อบต.บ้านพลวง

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์