• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.บ้านพลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.บ้านพลวง ประจำปี พ.ศ.2565

การประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ในเวทีโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.บ้านพลวง ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565

 

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.บ้านพลวง ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์