• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนหมู่บ้านสะอาดระดับตำบลประจำปี 2563

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนหมู่บ้านสะอาดระดับตำบล ประจำปี 2563

ได้เสร็จสิ้นแล้ว ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 -กันยายน 2563 และได้ดำเนินการฝึกอบรม

เมื่อวันที่ 21 กันยายน2563 (การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการขยะและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ)

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์