• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

กองการศึกษา

นางสุมาลี ดังคนึก

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ.

นายประชา สุขพร้อม

นักวิชาการศึกษา

นางสมพอง ดวงราษี

ครู

นางมยุรี พิมพา

ครู

นางประไพศรี รักษาวงศ์

ครู

นางปทิตตา เจียมทอง

ครู

นางสาวคุณญญา แสงงาม

ผู้ดูแลเด็ก

นาวสาวสุดธิดา กระจาย

ผู้ดูแลเด็ก

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์