• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

กองการศึกษา

นางสุมาลี ดังคนึก

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

111259

นายประชา สุขพร้อม

นักวิชาการศึกษา

picxv4XcyjINFhP

จ่าสิบโทหญิงวรินทร ศรีสรรงาม

เจ้าพนักงานธุรการ


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปังเม็ง

นางสมพอง ดวงราษี

ครูชำนาญการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

นางประไพศรี รักษาวงศ์

ครูชำนาญการ

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบัลลังก์
ศิลาอาสน์

111260

นางสาววิชดา มะลิศรี

ผู้ดูแลเด็ก

นางปทิตา เจียมทอง

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางมยุรี พิมพา

ครูชำนาญการ

111262

นางสาวภคมน สืบสันต์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุดธิดา เกิดกระจาย

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวคุณัญญา แสงงาม

ผู้ดูแลเด็ก

นาวสาวสุจิตรา ชาขอนแก่น

ผู้ดูแลเด็ก

นายกุศล สุขสบาย

คนงานทั่วไป

นางสมร ครบส่วน

คนงานทั่วไป

นางทับทิม อาจหาญยิ่ง

คนงานทั่วไป

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์