• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

กองการศึกษา

นางสุมาลี ดังคนึก

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

111259

นายประชา สุขพร้อม

นักวิชาการศึกษา

นางสมพอง ดวงราษี

ครู

นางมยุรี พิมพา

ครู

นางประไพศรี รักษาวงศ์

ครู

นางปทิตตา เจียมทอง

ครู

นางสาวคุณญญา แสงงาม

ผู้ดูแลเด็ก

นาวสาวสุดธิดา กระจาย

ผู้ดูแลเด็ก

111262

นางสาวภคมน ปิงจุลัด

ผู้ดูแลเด็ก

111261

นาวสาววิชดา มะลิศรี

ผู้ดูแลเด็ก

111260

นางสาวสุจิตรา ชาขอนแก่น

ผู้ดูแลเด็ก

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์