• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

กองการศึกษา

นางสุมาลี ดังคนึก

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางสาวปฎิมาภรณ์ โสรส

นักวิชาการศึกษา

นางสมพอง ดวงราษี

ครู

นางมยุรี พิมพา

ครู

นางประไพศรี รักษาวงศ์

ครู

นางปทิตตา เจียมทอง

ครู

นางสาวคุณญญา แสงงาม

ผู้ดูแลเด็ก

นาวสาวสุดธิดา กระจาย

ผู้ดูแลเด็ก

นายก อบต.บ้านพลวง

นายเลียงศักดิ์ เผยศิริ

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์