• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.
slide01
slide02

ในอดีตการอพยพตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยใหม่ของราษฎรปัจจัยหลักที่สำคัญ คือแหล่งน้ำ ทั้งน้ำดื่ม น้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตร มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ตรงที่ตั้งบ้านพลวง หนองน้ำขนาดใหญ่นี้จะมีพืชน้ำชนิดหนึ่งคล้ายต้นกก ชาวบ้านเรียกต้น (พลวง) เป็นพืชน้ำที่เล็กกว่าต้นกกและ มีจำนวนมาก ทำให้ทุกคนตัดสินในตั้งชื่อหมู่บ้านตามหนองนี้และพืชชนิดนี้ คือ ต้นพลวง ซึ่งเป็นพืชน้ำที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่และมีจำนวนมากกว่าพืชน้ำชนิดอื่น ๆ

ข่าวสาร และภาพกิจกรรม

เอกสาร เผยแพร่ความรู้

ข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้าง

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์