• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

ประชากรและการปกครอง

หมู่ที่ บ้าน ครัวเรือน ประชากร รวม
ชาย หญิง
 ๑ บ้านพลวง ๒๒๙ ๓๕๘ ๔๒๐ ๗๗๙
บ้านพลวงใต้ ๒๒๘ ๓๖๖ ๓๖๕ ๗๓๑
บ้านกันจาน ๒๓๖ ๓๕๘ ๓๔๗ ๗๐๕
บ้านบัลลังก์ ๒๔๕ ๓๖๓ ๓๑๐ ๖๗๓
โคกตามอน ๔๕๕ ๓๙๓ ๓๙๗ ๗๙๐
โคกตะเคียน ๑๓๙ ๒๔๖ ๒๒๒ ๔๖๘
ปังเม็ง ๑๓๘ ๒๔๒ ๒๑๙ ๔๖๑
นิคมซอยสอง ๑๗๒ ๒๗๕ ๓๒๒ ๕๙๗
อำปึลกง ๑๔๔ ๒๖๔ ๒๕๙ ๕๒๓
๑๐ ตาโสร์ ๑๙๕ ๓๒๙ ๓๒๙ ๖๕๘
๑๑ โคกเพชร ๘๓ ๑๖๙ ๑๗๐ ๓๓๙
๑๒ กุมพะเนียง ๑๑๕ ๒๒๕ ๒๑๓ ๔๓๘
๑๓ สวายซอ ๙๒ ๑๕๒ ๑๗๘ ๓๓๗
๑๔ หนองพลวง ๘๗ ๑๔๓ ๑๔๑ ๒๘๙
รวม ๒,๕๕๘ ๓,๘๙๒ ๓,๘๙๖ ๗,๗๘๘

ที่มา : สำนักงานทะเบียนและบัตรอำเภอปราสาท  ณ.  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์