• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

สมาชิกสภา อบต.บ้านพลวง

นายเคลื่อน ลัดดาไสว

ประธานสภาฯ

นายประกอบ ประไว

รองประธานสภาฯ

นางประภา เติมสุข

ส.อบต.หมู่ที่ 1

นางแป๋ว เกิดสบาย

ส.อบต.หมู่ที่ 2

นายหอม กายดี

ส.อบต.หมู่ที่ 2

นางทัศนา ทาทอง

ส.อบต.หมู่ที่ 3

นายกวน ประชุมฉลาด

ส.อบต.หมู่ที่ 4

นางจรัสศรี ปิยะไพร

ส.อบต.หมู่ที่ 4

นายสมบูรณ์ แสงสันติ

ส.อบต.หมู่ที่ 5

นายอนิวัตร บุตรเทศ

ส.อบต.หมู่ที่ 5

นายนรากรณ์ บัวทอง

ส.อบต.หมู่ที่ 6

นางรุ่ง ยินดีงาม

ส.อบต.หมู่ที่ 6

นายเยี่ยม ชมหมื่น

ส.อบต.หมู่ที่ 7

นายโกมล อาจหาญยิ่ง

ส.อบต.หมู่ที่ 7

นายวิทยา ประมูลศรี

ส.อบต.หมู่ที่ 8

นายสมปอง ครบอยู่

ส.อบต.หมู่ที่ 8

นายชอบ ครบส่วน

ส.อบต.หมู่ที่ 9

นายลับ ลอยเลื่อน

ส.อบต.หมู่ที่ 9

นางทิพย์ เฉลียวไว

ส.อบต.หมู่ที่ 10

นายสำราญ หมู่ทอง

ส.อบต.หมู่ที่ 10

นางสมเกตุ สาลีทอง

ส.อบต.หมู่ที่ 11

นายทองไล้ เชียนจันทึก

ส.อบต.หมู่ที่ 11

นายธง ได้ไซร้

ส.อบต.หมู่ที่ 12

นายวิโรจน์ มะลิทอง

ส.อบต.หมู่ที่ 12

นายฉลองชัย ยอดรักษ์

ส.อบต.หมู่ที่ 13

นางบู่ทอง สำราญดี

ส.อบต.หมู่ที่ 13

นายวุฒิชัย จำนงเพียร

ส.อบต.หมู่ที่ 14

นายนันท์ จันทร์ประโคน

ส.อบต.หมู่ที่ 14

นายก อบต.บ้านพลวง

นายเลียงศักดิ์ เผยศิริ

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์