• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

สมาชิกสภา อบต.บ้านพลวง

IC1_Pratanspa

นายสำราญ หมู่ทอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

IC1_M9

นายลับ ลอยเลื่อน

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

IC1_M1

นางประภา เติมสุข

ส.อบต.หมู่ที่ 1

IC1_M2

นางแป๋ว เกิดสบาย

ส.อบต.หมู่ที่ 2

IC1_M3

นายพินิจ ประชุมฉลาด

ส.อบต.หมู่ที่ 3

IC1_M4

นางจรัสศรี ปิยะไพร

ส.อบต.หมู่ที่ 4

IC1_M5

นายบุญเชิด จุดาบุตร

ส.อบต.หมู่ที่ 5

IC1_M6

นายนรากรณ์ บัวทอง

ส.อบต.หมู่ที่ 6

IC1_M7

นายทนงศักดิ์ ดวงราษี

ส.อบต.หมู่ที่ 7

IC1_M8

นายสมคิด คงเก่ง

ส.อบต.หมู่ที่ 8

IC1_M11

นายทองไล้ เชียนจันทึก

ส.อบต.หมู่ที่ 11

IC1_M12

นางสัด ปิยะไพร

ส.อบต.หมู่ที่ 12

IC1_RongPratanspa

นายฉลองชัย ยอดรักษ์

ส.อบต.หมู่ที่ 13

IC1_M14

นายชิงชัย พันธ์เสน

ส.อบต.หมู่ที่ 14

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์