• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

สมาชิกสภา อบต.บ้านพลวง

ประธานสภาฯ

รองประธานสภาฯ

ส.อบต.หมู่ที่ 1

ส.อบต.หมู่ที่ 2

ส.อบต.หมู่ที่ 3

ส อบต.หมู่ที่ 4

ส.อบต.หมู่ที่ 5

ส.อบต.หมู่ที่ 6

ส.อบต.หมู่ที่ 7

ส.อบต.หมู่ที่ 8

ส.อบต.หมู่ที่ 9

ส.อบต.หมู่ที่ 10

ส.อบต.หมู่ที่ 11

ส.อบต.หมู่ที่ 12

ส.อบต.หมู่ที่ 13

ส.อบต.หมู่ที่ 14

นายก อบต.บ้านพลวง

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์