• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

สภาพทางสังคม

การศึกษา
๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง
๒) โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๒ แห่ง
–  โรงเรียนบ้านพลวง  (พรหมบำรุงราษฎร)
–  โรงเรียนบ้านอำปึลกง
สถาบันและองค์กรศาสนา
วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน ๕ แห่ง
การสาธารณสุข
๑) สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน ๑ แห่ง
๒) บุคลากรด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ คน
๓) อาสาสมัคร จำนวน ๑๔๒ คน
การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
๑) ถนนคอนกรีต จำนวน ๓๓ สาย
๒) ถนนลาดยาง จำนวน ๕ สาย
๓) ถนนหินคลุก จำนวน ๓๗ สาย
๔) ถนนลูกรัง จำนวน ๒๗ สาย
๕) ถนนดิน จำนวน ๒๐ สาย
ไฟฟ้า
มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้านทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน
บริการโทรศัพท์
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน ๒๑ แห่ง
แหล่งน้ำ
๑)  แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน ๑๗ แห่ง
– ห้วย หนอง คลอง บึง
๒) แหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน ๒๕ แห่ง
– สระคลองส่งน้ำ
๓) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
– บ่อน้ำตื้น จำนวน ๒๕ แห่ง
– บ่อบาดาล จำนวน ๕๙๔ แห่ง
ข้อมูลอื่น ๆ
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าทำเลเลี้ยงสัตว์ จำนวน ๒ แห่ง
สถานที่ท่องเที่ยว
ปราสาทหินบ้านพลวง  สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดปี

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์