• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

นายวินิจ วิญญูธรรม

หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 0875445914

นางหนึ่งฤทัย พรหมบุตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางจินตนา แก่นดี

นักพัฒนาชุมชน

พ.จ.อ.วัชรินทร์ กมุติรา

นักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวกาญจนา ทรงนาค

นักทรัพยากรบุคคล

LINE_ALBUM_รูป 1 นิ้ว_231110_2_0

นางสาวสุภาจรี ทัดภูธร

นิติกร

Paveena

นางสาวปวีณา ดอกศรีจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการ

นักวิชาการสาธารณสุข

ว่าง

นายกีรติกร กล่อมจิต

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางสาวลักขณา ลัดดาไสว

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวชมพู่ ตุ้มวัด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

pl-kitti

นายกิตติ เพลินพร้อม

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์

pl-arkom

นายอาคม อะโน

คนสวน

นางเกศรา โสนาพูน

นักการภารโรง

นายวิเชียร ดอกศรีจันทร์

ยาม

Person_One64

นางสาวหนึ่งฤทัย ชุมพล

คนงาน

S__2941031

นายสิทธิพงษ์ ชานาตา

พนักงานขับรถยนต์

นายชำนาญ ประไว

คนงาน

นายสิทธิพล ลายสนธิ์

คนงาน

13-418

นาบบุญธร ที่อุปมา

คนงาน

นายนิติกร ชิงชนะ

คนงาน

นางสาวลาวัลย์ ดอกศรีจันทร์

คนงาน

17-505

นาสาวนฤมล ผูกดวง

คนงาน

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์