• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง


นายพนม ดวงราษี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง
โทร 081 9991077

นายแถม อิดประโคน

รองนายก อบต.บ้านพลวง
โทร 089 8490578

นายหิรัญ จูสกุล

รองนายก อบต.บ้านพลวง
โทร 082 1517535

นายเสนอ บุญมา

เลขานุการนายก อบต.บ้านพลวง
โทร 082 2062230

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นางลำดวน ยอดภิรมย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 087 9050616

(ไม่มีกรอบอัตรากำลัง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร -

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์