• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

คณะผู้บริหาร

นายก อบต.

รองนายก อบต.

รองนายก อบต.

เลขานุการนายกฯ

นายก อบต.บ้านพลวง

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์