• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

คณะผู้บริหาร

นายเลียงศักดิ์ เผยศิริ

นายก อบต.

นายเกียว พันธ์เสน

รองนายก อบต.

นายก้องเกียรติ กายดี

รองนายก อบต.

นายธีรเจต ประไวย์

เลขานุการนายกฯ

นายก อบต.บ้านพลวง

นายเลียงศักดิ์ เผยศิริ

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์