• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

ราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลบ้านพลวง ประกอบอาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา เลี้ยงสัตว์ อาชีพรอง ได้แก่ การค้าขาย และรับจ้าง หัตถกรรมในครัวเรือน (ทอผ้าไหม)

หน่วยธุรกิจ

๑) ปั๊มน้ำมันและก๊าช จำนวน ๒ แห่ง
๒) โรงสีข้าว จำนวน ๑๑ แห่ง
๓) ร้านค้า / ศูนย์สาธิตของหมู่บ้าน จำนวน ๑๐๔ ร้าน

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์