• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

กองคลัง

นางธนาภัทร ลัทธิ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวนันทพร มีสิทธิ์ดี

นักวิชาการคลัง

นายณภัศพงษ์ พะกาแย้ม

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวธัญดา วิญญูธรรม

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุพรรณ ไม้เสียดี

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวโสภา เสนานิมิตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายบัญณสรณ์ สรายหอม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวธารทิพย์ ถนอมวงศ์

คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บรายได้)

นายก อบต.บ้านพลวง

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์