• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

กองคลัง

นางธนาภัทร ลัทธิ

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 0961405946

นางสาวนันทพร มีสิทธิ์ดี

นักวิชาการคลัง

นางสาวสุพรรณี ไม้เสียดี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวธิดารัตน์ หมั่นรอบ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นายณภัศพงษ์ พะกาแย้ม

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวโสภา เสนานิมิตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายบัญณสรณ์ สรายหอม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวธารทิพย์ ถนอมวงศ์

คนงาน

นางสาวพักตร์วิภา ฉัตรทอง

คนงาน

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์