• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

กองคลัง

นางธนาภัทร ลัทธิ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวนันทพร มีสิทธิ์ดี

นักวิชาการคลัง

นายณภัศพงษ์ พะกาแย้ม

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวสุพรรณี ไม้เสียดี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวธิดารัตน์ หมั่นรอบ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวพักตร์วิภา ฉัตรทอง

คนงานทั่วไป(งานแผนที่ภาษี)

นางสาวโสภา เสนานิมิตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายบัญณสรณ์ สรายหอม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวธารทิพย์ ถนอมวงศ์

คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บรายได้)

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์