• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

กองคลัง

นางธนาภัทร ลัทธิ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณภัศพงษ์ พะกาแย้ม

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวนันทพร มีสิทธิ์ดี

นักวิชาการคลัง

นางสาวสุพรรณ ไม้เสียดี

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวโสภา เสนานิมิตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายบัญณสรณ์ สรายหอม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวธารทิพย์ ถนอมวงศ์

คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บรายได้)

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์