• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

การขับเคลื่อนการจัดการขยะตามแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของพื้นที่ตําบลบ้านพลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ได้ดําเนินการขับเคลื่อนการจัดการขยะตามแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของพื้นที่ตําบลบ้านพลวง เพื่อตอบสนองแนวทาง “ประชารัฐ”เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการลดปริมาณขยะและการจัดการขยะที่ถูกต้อง การบริหารจัดการขยะของชุมชน โดยใช้หลักการ 3Rs โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย แบบบูรณาการ การจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนในทุกภาคส่วนและทุกครัวเรือน การจัดกิจกรรมเชิงรุกตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสํานึก การรณรงค์การฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน การจัดทําปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพในชุมชนและครัวเรือน เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนนําผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์หรือน้ำหมักชีวภาพที่ผลิตได้จากชุมชนและครัวเรือนเอง นํากลับไปใช้ทางการเกษตรเป็นการคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติเพื่อเกิดการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

1. โครงการอบรมให้ความรู้ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการฯ

 

2. ลงพื้นที่สาธิตการทำถังขยะเปียก

 

3.  ลงพื้นที่สาธิตการทำถังขยะเปียก

 

 

4.  การดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกในหน่วยงาน

 

5.  รณรงค์ ป้ายประชาสัมพันธ์  ลดขยะลดโลกร้อน

 

6.  การจัดทําปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพในชุมชนและครัวเรือน

 

7.  พัฒนาทำความสะอาดชุมชน/ถนนในพื้นที่

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์