• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ประจำปี 2562

1. เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 18.30 น. ว่าเกิดเหตุวาตภัย และมีประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงสำรวจเบื้องต้นในวันที่ วันที่ 24 มีนาคม 2562 พบว่ามีประชาชนได้รับ
ผลกระทบจากเหตุวาตภัย จำนวน 5 ราย ดังนี้
-ผู้ประสบเหตุชื่อ นางสาวอนันทภรณ์ เงาทอง บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ 2 บ้านพลวงใต้ ต.บ้านพลวง
ความเสียหาย ที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วน
-ผู้ประสบเหตุชื่อ นายวิวัฒนา หมั่นเที่ยง บ้านเลขที่ 159 หมู่ 2 บ้านพลวงใต้ ต.บ้านพลวง
ความเสียหาย ที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วน
-ผู้ประสบเหตุชื่อ นางแพน สำราญสุข บ้านเลขที่ 124 หมู่ 2 บ้านพลวงใต้ ต.บ้านพลวง
ความเสียหาย ที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วน
-ผู้ประสบเหตุชื่อ นายแจ้ง เกิดสบาย บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ 1 บ้านพลวง ต.บ้านพลวง
ความเสียหาย โรงเรือนเลี้ยงสัตว์เสียหายบางส่วน
​-ผู้ประสบเหตุชื่อ นายณภัทร รัตน์ประโคน บ้านเลขที่ 100 หมู่ 1 บ้านพลวง ต.บ้านพลวง
ความเสียหาย ที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วน
และได้ดำเนินการประชุมให้ความช่วยเหลือตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

2. วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. เกิดเหตุวาตภัย และมีประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย
กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงสำรวจเบื้องต้น
พบว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย จำนวน 2 ราย ดังนี้
-ผู้ประสบเหตุชื่อ นายประยงค์ คลาดคล้าย บ้านเลขที่ 111 หมู่ 13 บ้านสวายซอ ต.บ้านพลวง
ความเสียหาย ที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วน
-ผู้ประสบเหตุชื่อ นายสมาน ประไวย์ บ้านเลขที่ 132 หมู่ 13 บ้านสวายซอ ต.บ้านพลวง
ความเสียหาย ที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วน
และได้ดำเนินการประชุมให้ความช่วยเหลือตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

3. เกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลบ้านพลวง วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลาประมาณ 14.16 น.
ผู้ประสบภัยจำนวน 1 ครัวเรือน คือ
นายโคมหิรัญ สำราญสุข บ้านเลขที่ 69 หมู่ 9 บ้านอำปึลกลง ต.บ้านพลวง
และได้ดำเนินการประชุมให้ความช่วยเหลือตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์