• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ประจำปี 2563

1. เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.15 น. เกิดเหตุวาตภัย และมีประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ประสบภัยจำนวน 1 รายคือ
นางเตอะ ศรีจุดานุ บ้านเลขที่ 18 หมู่ 8 บ.นิคมซอยสอง ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ได้ดำเนินการตามระเบียบการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. เรียบร้อย

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์