• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.

การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ประจำปี 2561
การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ประจำปี 2562
การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ประจำปี 2563
การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ประจำปี 2564
การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ประจำปี 2565

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์