• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

แจ้งช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

โครงการประชุมต่างๆ

 

การประชุมรับฟังความคิดเห็น  

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์