• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์