• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

การพัฒนาความรู้บุคลากรด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2561

1. ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี 2561
ระว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2561

 

2. ส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 6/2561
นายวิเชียร    ดอกศรีจันทร์
ระว่างวันที่ 5 – 10 สิงหาคม 2561

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์