• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

การพัฒนาความรู้บุคลากรด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2562

1. พ.จ.อ.วัชรินทร์  กมุติรา
อบรมหลักสูตรการระงับอัคคีภัยด้วยเทคนิคดับเพลิงสมัยใหม่ วันที่ 2 สิงหาคม 2562
ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี

2. นายกีรติกร  กล่อมจิต
อบรมหลักสูตรการระงับอัคคีภัยด้วยเทคนิคดับเพลิงสมัยใหม่ วันที่ 2 สิงหาคม 2562
ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี

3. นายกิตติ  เพลินพร้อม
อบรมหลักสูตรการระงับอัคคีภัยด้วยเทคนิคดับเพลิงสมัยใหม่ วันที่ 2 สิงหาคม 2562
ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์