• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

การพัฒนาความรู้บุคลากรด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2564

1. ส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 1/2564
นางสาวนฤมล      ผูกดวง
นางสาวลาวัลย์    ดอกศรีจันทร์
ระว่างวันที่ 22 – 27 พฤศจิกายน 2563

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์