• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

การมอบอำนาจ

การปฏิบัติราชการแทนและการมอบอำนาจการตัดสินใจและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

การปฏิบัติราชการแทนและการมอบอำนาจการตัดสินใจและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

การปฏิบัติราชการแทนและการมอบอำนาจการตัดสินใจและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

การปฏิบัติราชการแทนและการมอบอำนาจการตัดสินใจและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์