• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ วันที่ 28 ธันวาคม 2564

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงร่วมกับอำเภอปราสาท

จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดตลาดชุมชน

ณ ถนนสายบ้านปังเม็ง – โคกสะอาด เพื่อทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ให้ประชาชนตำบลบ้านพลวงได้สัญจรสะดวก

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์