• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพลวง

วันที่  18  มกราคม พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ร่วมกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพลวง

เพื่อช่วยทำหน้าที่ ดูแลอำนวยความสะดวก บริการน้ำดื่ม แก่เจ้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน รวมทั้งดูแลการจราจร และรักษาความสงบเรียบร้อย

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์