• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

  • งบประมาณรายจ่ายประจำปี(เพิ่มเติม)

 

  • งบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ

 

 

 

 

 

 

 

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์