• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

ทฤษฎีการเกิดไฟ

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ “ความรู้เบื้องต้นเรื่องอัคคีภัย”

ไฟ หรือการเผาไหม้หรือการสันดาป เป็นปฏิกิริยาเคมีในการเติมออกซิเจนของสารใดสารหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดความร้อนอย่างมากมาย มีแสงสว่างและสภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นด้วย

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์