• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบ้านกุมพะเนียง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านพลวงไปตำบลหนองใหญ่(สายโอรุณ)สร.ถ.107-002 ตำบลบ้านพลวง

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. 107-010 สายหมู่ 1 บ้านพลวง ตำบลบ้านพลวง หมู่ที่ 2 บ้านตาเบา

โครงการโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางท้องถิ่น สร.ถ. 107-015 บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านพลวง

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) รหัสสายทาง สร.ถ.107-013 ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านพลวง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพลวง

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์