• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

ประกาศประกวดราคา e-bidding

ประกาศประกวดราคา e-bidding

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกทฺคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. 107-007 หมู่ที่ 14 บ้านหนองพลวง ไป หมู่ที่ 8 บ้านนิคม 2

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกทฺคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. 107-007 หมู่ที่ 14 บ้านหนองพลวง ไป หมู่ที่ 8 บ้านนิคม 2

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านอำปึลกง คุ้มโคกระกา ตำบลบ้านพลวง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเกษมสุข หมู่ที่ 9 บ้านอำปึลกง

โครงการซ่อมสรา้งผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธีPavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่นสร.ถ ๑๐๗ -๐๗ ช่วงโรงเรียน  บ้านพลวง-แยกอนามัยตำบลบ้านพลวง

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนเกษตรพัฒนา3 หมู่ที่1 บ้านพลวง

นายก อบต.บ้านพลวง

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์