• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

ประกาศประกวดราคา e-bidding

ประกาศประกวดราคา e-bidding

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าอบต.บ้านพลวง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเกษมสุข หมู่ที่ 9 บ้านอำปึลกง

โครงการซ่อมสรา้งผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธีPavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่นสร.ถ ๑๐๗ -๐๗ ช่วงโรงเรียน  บ้านพลวง-แยกอนามัยตำบลบ้านพลวง

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนเกษตรพัฒนา3 หมู่ที่1 บ้านพลวง

นายก อบต.บ้านพลวง

นายเลียงศักดิ์ เผยศิริ

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์