• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงเรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

เรื่อง    รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  ลงวันที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๖

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์