• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงประจำปี 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

เรื่อง  กำหนดประชุมสมัยสามัญ  ประจำปี  2564

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ  สมัยที่ 4

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4

นัดประชุมสภา สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

นัดประชุมสภา สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2564

นัดประชุมสภา สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2564

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี 2564

นัดประชุมสภา สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี 2564

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์