• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงประจำปี 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

เรื่อง  กำหนดประชุมสมัยสามัญ  ประจำปี  2565

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี 2565

วันที่  5  สิงหาคม  2565              วันที่  12  สิงหาคม  2565              วันที่  19  สิงหาคม  2565

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์