• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงประจำปี 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

เรื่อง  กำหนดประชุมสมัยสามัญ  ประจำปี  2563

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง วันที่  17  ตุลาคม  2562

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง วันที่  26  ธันวาคม  2562

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง วันที่  31  ตุลาคม  2562

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง วันที่  3  กุมภาพันธ์  2563

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง วันที่  6  กุมภาพันธ์  2563

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง วันที่  12  กุมภาพันธ์  2563

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง วันที่  30  เมษายน  2563

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง วันที่  3  สิงหาคม  2563

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง วันที่  14  สิงหาคม  2563

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง วันที่  28  สิงหาคม  2563

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง วันที่  24  กันยายน  2563

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  วันที่  29  ตุลาคม  2563

 

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์