• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

ภารกิจงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน้าที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
– งานป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย
– งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้าน
กฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น
เช่น อุทกภัย วาตภัย
– งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ
– งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
– งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
– งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
การเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีการเตรียมพร้อม บุคลากร เครื่องมือไว้ให้พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารโดยวิทยุสื่อสาร รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้
และสาธารณภัยต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ ตลอด 24 ชั่วโมง
ชุดปฏิบัติการ
– มีหน้าที่รับแจ้งเหตุสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
เครื่องมือวิทยุสื่อสาร   จำนวน   4   เครื่อง
โทรศัพท์                       จำนวน   1   เครื่อง   หมายเลขโทรศัพท์ 082-2437675
– มีชุดเวรเตรียมพร้อมเผชิญเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง
– ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบและเขตพื้นที่ข้างเคียง
ที่ขอรับการสนับสนุนภารกิจหลัก
– จัดเตรียมพร้อมบุคลากรทางด้านเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ภารกิจปกติ
– ฝึกซ้อมแผนผจญเพลิงและออกกำลังกาย ประจำสัปดาห์ๆ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ
– บริการน้ำแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่และสนับสนุนน้ำแก่ประชาชนนอกเขตพื้นที่
เช่น พื้นที่เขต อบต. และพื้นที่ข้างเคียง
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการดับเพลิง
1. รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 1 คัน
2. รถยนต์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1 คัน

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์