• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2561

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2561

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์