• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

สถิตการเกิดภัยประจำปี 2561

1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

อัคคีภัย
พื้นที่เกิดเหตุ จำนวน (ครั้ง)
เหตุไฟไหม้คอกสัตว์ บ้านตาโสร์ หมู่ 10
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
1
เหตุไฟไหม้ศาลาวัดบัลลังก์ บ้านบัลลังก์ หมู่ 4
วันที่ 20 มกราคม 2561
1
เหตุไฟลามทุ่ง บ้านพลวง หมู่ 1
วันที่ 2 มีนาคม 2561
1
เหตุไฟไหม้สายโทรศัพท์ บ้านโคกตะเคียน หมู่ 6
วันที่ 4 มีนาคม 2561
1
รวม 4

 

วาตภัย
พื้นที่เกิดเหตุ ผู้ประสบภัยจำนวน(ราย)
บ้านโคกเพชร หมู่ 11
วันที่ 11 มิถุนายน 2561
1
บ้านตาโสร์ หมู่ 10
วันที่ 17 มิถุนายน 2561
1
บ้านตาโสร์ หมู่ 10
วันที่ 13 พฤษภาคม 2561
1
รวม 3

 

การแพทย์ฉุกเฉิน
อุบัติเหตุ – เจ็บป่วยฉุกเฉิน
เดือน / พ.ศ. อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน รวม
ตุลาคม พ.ศ. 2560 ยังไม่ดำเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ยังไม่ดำเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ธันวาคม พ.ศ. 2560 16 17 33
มกราคม พ.ศ. 2561 11 15 26
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 7 15 22
มีนาคม พ.ศ. 2561 5 14 19
เมษายน พ.ศ. 2561 9 15 24
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 12 15 27
มิถุนายน พ.ศ. 2561 11 19 30
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 14 17 31
สิงหาคม พ.ศ. 2561 9 17 26
กันยายน พ.ศ. 2561 8 15 23
รวม 102 159 261

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์