• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

สถิติการเกิดภัยประจำปี 2562

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

อัคคีภัย
พื้นที่เกิดเหตุ จำนวน (ครั้ง)
เหตุไฟลามทุ่ง บ้านนิคมซอยสอง หมู่ 8
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
1
เหตุไฟลามทุ่ง บ้านโคกตะเคียน หมู่ 6
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
1
เหตุไฟไหม้บ้านพักอาศัย บ้านอำปึลกง หมู่ 9
วันที่ 15 มิถุนายน 2562
1
รวม 3

 

วาตภัย
พื้นที่เกิดเหตุ ผู้ประสบภัยจำนวน(ราย)
บ้านพลวงใต้ หมู่ 2
วันที่ 23 มีนาคม 2562
5
บ้านสวายซอ หมู่ 13
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
2
รวม 7

 

การแพทย์ฉุกเฉิน
อุบัติเหตุ – เจ็บป่วยฉุกเฉิน
เดือน / พ.ศ. อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน รวม
ตุลาคม พ.ศ. 2561 10 7 17
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 12 14 26
ธันวาคม พ.ศ. 2561 10 21 31
มกราคม พ.ศ. 2562 15 13 28
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 8 10 18
มีนาคม พ.ศ. 2562 10 11 21
เมษายน พ.ศ. 2562 19 20 39
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 7 24 31
มิถุนายน พ.ศ. 2562 13 14 27
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 3 15 18
สิงหาคม พ.ศ. 2562 8 14 22
กันยายน พ.ศ. 2562 8 19 27
รวม 123 182 305

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์