• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

สปสช. 2564

โครงการใช้งบประมาณ สปสช. ประจำปี  2564

โครงการป้องกันตนเองให้พ้นจากโรคระบาดโควิด 19 จัดโดย โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฏร์)

โครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคระบาดโควิด19 จัดโดย โรงเรียนบ้านอำปึลกง

โครงการจัดทำกิจกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 จัดโดย  บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 11

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคระบาดโควิด19 จัดโดย  บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 11

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคระบาดโควิด19 จัดโดย บ้านตาโสร์ หมู่ที่ 10

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคระบาดโควิด19 จัดโดย บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 14

โครงการจัดทำกิจกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 บ้านตาโสร์ หมู่ที่ 10

โครงการจัดทำกิจกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 จัดโดย บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 14

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคระบาดโควิด19 จัดโดย บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 6

โครงการจัดทำกิจกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 จัดโดย บ้านกุมพะเนียง หมู่ที่ 12

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคระบาดโควิด19 จัดโดย บ้านกุมพะเนียง หมู่ที่ 12

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคระบาดโควิด19 จัดโดย บ้านพลวง หมู่ที่ 1

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคระบาดโควิด19 จัดโดย บ้านนิคมซอยสอง  หมู่ที่ 8

โครงการจัดทำกิจกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 จัดโดย บ้านนิคมซอยสอง หมู่ที่ 8

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคระบาดโควิด19 จัดโดย บ้านสวายซอ หมู่ที่ 13

โครงการจัดทำกิจกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 จัดโดย บ้านสวายซอ หมู่ที่ 13

โครงการจัดทำกิจกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 จัดโดย บ้านอำปึลกง หมู่ที่ 9

โครงการจัดทำกิจกรรมการป้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 จัดโดย บ้านโคกตามอน หมู่ที่ 5

โครงการจัดทำกิจกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 จัดโดย บ้านพลวง หมู่ที่ 1

โครงการจัดทำดิจกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า2019 จัดโดย บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 6

โครงการจัดทำกิจกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า2019 จัดโดย บ้านปังเม็ง หมู่ที่ 7

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคระบาดโควิด19 จัดโดย บ้านโคกตามอน หมู่ที่ 5

โครงการอบมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคระบาดโควิด19 จัดโดย บ้านอำปึลกง หมู่ที่ 9

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคระบาดโควิด19 จัดโดย บ้านปังเม็ง หมู่ที่ 7

โครงการฟื้นสมรรถภาพคนพิการและผู้ปกครองในตำบลบ้านพลวง จัดโดย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์