• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

สปสช.2565

โครงการใช้งบประมาณ สปสช. ประจำปี 2565
1. โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 1 บ้านพลวง
2. โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 3 บ้านกันจาน
3. โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 5 บ้านโคกตามอน
4. โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 6 บ้านโคกตะเคียน
5. โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 7 บ้านปังเม็ง
6. โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 8 บ้านนิคมซอยสอง
7. โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 9 บ้านอำปึลกง
8. โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 10 บ้านตาโสร์
9. โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 11 บ้านโคกเพชร
10. โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 12 บ้านกุมพะเนียง
11. โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 13 บ้านสวายซอ
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้กิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านพลวง
13. โครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวเพื่อชะลอไตเสื่อม
14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ดูแลและผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง และพิการในชุมชน

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์