• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

สำนักปลัด

นายวินิจ วิญญูธรรม

หัวหน้าสำนักปลัด

นางหนึ่งฤทัย พรหมบุตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางจินตนา แก่นดี

นักพัฒนาชุมชน

พ.จ.อ.วัชรินทร์ กมุติรา

นักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

น.ส.กาญจนา ทรงนาค

นักทรัพยากรบุคคล

นายกีรติกร กล่อมจิต

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

น.ส.ลักขณา ลัดดาไสว

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

น.ส.ชมพู่ ตุ้มวัด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายกิตติ เพลินพร้อม

พนักงานขับรถยนต์
(รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)

นายวิเชียร ดอกศรีจันทร์

คนงานทั่วไป (ยาม)

Person_One64

น.ส.หนึ่งฤทัย ชุมพล

คนงานทั่วไป (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

นางเกศรา โสนาพูน

คนงานทั่วไป (ภารโรง)

นายบุญธร ที่อุปมา

คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

นายชำนาญ ประไว

คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

นายนิติกร ชิงชนะ

คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

นายสิทธิพล ลายสนธิ์

คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

น.ส.นฤมล ผูกดวง

คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

น.ส.ลาวัลย์ ดอกศรีจันทร์

คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

POO

นายนเรศ ประไว

คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)

pl-arkom

นายอาคม อะโน

คนงานทั่วไป (คนสวน)

นายก อบต.บ้านพลวง

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์