• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

นายวินิจ วิญญูธรรม

หัวหน้าสำนักปลัด

นางหนึ่งฤทัย พรหมบุตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางจินตนา แก่นดี

นักพัฒนาชุมชน

พ.จ.อ.วัชรินทร์ กมุติรา

นักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

น.ส.กาญจนา ทรงนาค

นักทรัพยากรบุคคล

Paveena

น.ส.ปวีณา ดอกศรีจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการ

นายกีรติกร กล่อมจิต

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

น.ส.ลักขณา ลัดดาไสว

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

น.ส.ชมพู่ ตุ้มวัด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

pl-kitti

นายกิตติ เพลินพร้อม

พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)

นายวิเชียร ดอกศรีจันทร์

คนงานทั่วไป (ยาม)

Person_One64

น.ส.หนึ่งฤทัย ชุมพล

คนงานทั่วไป (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

นางเกศรา โสนาพูน

คนงานทั่วไป (ภารโรง)

นายชำนาญ ประไว

คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

นายนิติกร ชิงชนะ

คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

นายสิทธิพล ลายสนธิ์

คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

13-418

นายบุญธร ที่อุปมา

คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

น.ส.ลาวัลย์ ดอกศรีจันทร์

คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

17-505

น.ส.นฤมล ผูกดวง

คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


ว่าง

คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)

pl-arkom

นายอาคม อะโน

คนงานทั่วไป (คนสวน)

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์