• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

หน่วยตรวจสอบภายใน

(ว่าง)

นักตรวจสอบภายใน

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์